Tác giả sáng chế

Tác giả sáng chế

Sáng chế sẽ không được tạo ra nếu không có hoạt động sáng tạo của tác giả, hay nói cách khác tác giả chính là cha đẻ của sáng chế. Thông qua hoạt động đầu tư trí óc của mình, tác giả đã cho ra đời những sáng chế có…