ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ  *  CÔNG BỐ MỸ PHẨM  *  CÔNG BỐ THỰC PHẨM  *  ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Hướng dẫn đặt tên sáng chế

Tên sáng chế là một mục trong phần mô tả sáng chế và được đặt ở dòng đầu tiên, tuy không quan trọng như các mục khác, nhưng tên sáng chế cũng đòi hỏi những yêu cầu nhất định; do vậy để các tác giả sáng chế có thêm thông tin về tên sáng chế cũng như cách đặt tên sáng chế thế nào cho phù hợp với quy định hiện hành và bản chất của sáng chế, Trường Luật nêu dưới đây một số nội dung hỗ trợ cho việc dặt tên sáng chế.

Xem thêm...