TRƯỜNG LUẬT®  0902.000050 - 0904.000050 - 0906.000050 - 0908.000050

Nhãn hiệu là gì?

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của người này so với hàng hóa, dịch vụ của người khác (người có thể là cá nhân, tổ chức sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hoặc cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu của mình nhằm chứng nhận một đặc tính nhất định của hàng hóa, dịch vụ). Dấu hiệu được sử dụng làm nhãn hiệu có thể là dấu hiệu chữ (như nhãn hiệu “HONDA” sử dụng cho sản phẩm xe máy) hoặc dấu hiệu hình (như nhãn hiệu “hình con cá sấu” sử dụng cho sản phẩm áo thun) hoặc kết hợp cả chữ và hình (như nhãn hiệu “chữ Tiger và hình con cọp” sử dụng cho sản phẩm bia).

Xem thêm...