Đăng ký nhãn hiệu là không bắt buộc theo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, nhưng là bắt buộc trong thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, bởi vì hiện nay hầu như không có sản phẩm, dịch vụ nào là không mang trên mình ít nhất một nhãn hiệu, mặt khác đăng ký nhãn hiệu là một biện pháp để bảo vệ uy tín doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm, lòng tin người tiêu dùng, cũng như không xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu của người khác.

Thông qua việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt và an toàn, người tiêu dùng sẽ bắt đầu chú ý và ghi nhớ sản phẩm, dịch vụ đó mang nhãn hiệu gì, có xuất xứ từ đâu, do doanh nghiệp nào đưa ra thị trường…, trong đó nhãn hiệu là yếu tố làm cho người tiêu dùng dễ ghi nhớ nhất do có cấu tạo đơn giản hoặc/và thiết kế ấn tượng; chính vì vậy, đăng ký nhãn hiệu cũng chính là để bảo vệ uy tín doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm và lòng tin người tiêu dùng.

Ngoài ra, thông qua đăng ký nhãn hiệu, doanh nghiệp sẽ biết được nhãn hiệu mình đang sử dụng có trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp khác cũng được dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự với mình hay không, cụ thể là căn cứ vào kết quả tra cứu và đánh giá sơ bộ khả năng bảo hộ nhãn hiệu của Trường Luật® hoặc kết quả thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu của Cục Sở hữu trí tuệ với đánh giá nhãn hiệu không có khả năng phân biệt, doanh nghiệp sẽ không sử dụng nhãn hiệu này nữa (thay thế bằng một nhãn hiệu khác) và do vậy có thể tránh được hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ của người khác.