- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Về đối tượng:

- Chỉ dẫn địa lý (CDĐL) chỉ áp dụng đối với đối tượng là hàng hóa (sản phẩm).

- Nhãn hiệu tập thể (NHTT) áp dụng đối với cả hàng hóa và dịch vụ.

Về mục đích:

- Mục đích của CDĐL là chỉ đến nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể của sản phẩm.

- Mục đích của NHTT là phân biệt hàng hóa, dịch vụ giữa các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu NHTT với tổ chức, cá nhân không là thành viên của tổ chức đó.

Về chủ sở hữu:

- Nhà nước là chủ sở hữu duy nhất đối với CDĐL.

- Chủ sở hữu của NHTT là tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó nếu là dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ. Đối với địa danh, dấu hiệu khác thì tổ chức tập thể phải được cơ quan nhà nước cho phép.

Về thời gian bảo hộ:

- Thời gian bảo hộ CDĐL là vô hạn, chỉ chấm dứt khi các điều kiện địa lý tạo nên danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang CDĐL bị thay đổi, làm mất đi danh tiếng, chất lượng, đặc tính sản phẩm.

- Thời gian bảo hộ NHTT là 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần là 10 năm.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)