- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Chủ sở hữu có thể thay đổi các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu như: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức), địa chỉ cư trú (đối với cá nhân), ... Tuy nhiên, việc sửa đổi này không được làm mở rộng nội dung được bảo hộ như sửa đổi mẫu nhãn hiệu, thêm nhóm sản phẩm hàng hoá/ dịch vụ khác đã đăng ký.

Ví dụ: Công ty TNHH ABC đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “ABC, hình” và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu năm 2019. Ngày 10/03/2020, công ty thay đổi loại hình doanh nghiệp và đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư ABC. Lúc này, Công ty có thể thực hiện thủ tục sửa đổi với tên chủ sở hữu mới là “Công ty cổ phần đầu tư ABC” cho Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)