- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Bản mô tả sáng chế cần có đủ các nội dung sau:

- Tên sáng chế;

- Lĩnh vực sử dụng sáng chế;

- Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế;

- Bản chất kỹ thuật của sáng chế;

- Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có);

- Mô tả chi tiết các phương án sáng chế;

- Ví dụ thực hiện sáng chế;

- Những hiệu quả có thể đạt được;

- Yêu cầu bảo hộ (tách riêng sau phần mô tả nêu trên);

- Hình vẽ, sơ đồ (tách thành trang riêng sau yêu cầu bảo hộ).

Ngoài ra, cần lưu ý về: phân loại sáng chế theo Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (đầy đủ theo phần, lớp, phân lớp, nhóm chính/ nhóm phụ); bảng mô tả đầy đủ nội dung cần thiết (để người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực này cũng có thể hiểu và thực hiện sáng chế); thống nhất sử dụng thuật ngữ, đặc điểm kỹ thuật xuyên suốt bản mô tả.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)