- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Mọi cá nhân, tổ chức (gọi chung là chủ thể) có quyền đăng ký nhãn hiệu cho hàng hoá/dịch vụ của mình, cụ thể:

- Chủ thể sản xuất có quyền đăng ký nhãn hiệu do mình sản xuất;

- Chủ thể kinh doanh dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ do mình cung cấp;

- Chủ thể kinh doanh thương mại có quyền đăng ký cho hàng hoá mà mình buôn bán nếu người sản xuất không sử dụng và không phản đối việc sử dụng nhãn hiệu này. Ví dụ, công ty A nhập cà phê xay từ công ty X (không sử dụng nhãn hiệu), sau đó đóng gói và gắn nhãn hiệu của mình lên sản phẩm. Công ty A có thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nếu công ty X không phản đối việc sử dụng nhãn hiệu này.

- Tổ chức tập thể của các chủ thể kinh doanh có thể đăng ký nhãn hiệu tập thể cho hàng hoá, dịch vụ của mình.

- Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận các tiêu chí liên quan đến hàng hoá, dịch vụ có thể đăng ký nhãn hiệu chứng nhận nếu không tiến hành sản xuất, kinh doanh các hàng hoá, dịch vụ đó.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)