Đăng ký kiểu dáng

Đăng ký kiểu dáng là việc bạn yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp (Cục sở hữu trí tuệ) xem xét cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho kiểu dáng do bạn tự thiết kế hoặc nhận chuyển giao từ người khác, trong đó người yêu cầu là bạn, cơ quan tiếp nhận yêu cầu là Cục sở hữu trí tuệ, đối tượng được yêu cầu là Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

Có thể bạn thắc mắc rằng đăng ký kiểu dáng để làm gì, câu trả lời của mình như đã trình bày là để được cấp bằng độc quyền kiểu dáng, trong đó bạn sẽ được ghi nhận là chủ sở hữu nếu kiểu dáng của bạn đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ, và với tư cách chủ sở hữu bạn có toàn quyền đối với kiểu dáng như trực tiếp sử dụng kiểu dáng, ngăn cấm người khác sử dụng kiểu dáng, định đoạt số phận của kiểu dáng (bán lại cho người khác).

Ưu điểm của đăng ký kiểu dáng là bạn có thể độc quyền sử dụng kiểu dáng đã đăng ký (được cấp bằng độc quyền kiểu dáng), thể hiện bản thân mình khác biệt thông qua kiểu dáng khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh, giúp người tiêu dùng nhận biết được đâu là sản phẩm do bạn cung cấp trong vô số các sản phẩm ngoài thị trường nhờ kiểu dáng của bạn có đặc điểm tạo dáng khác biệt cơ bản, đặc biệt là tránh sự nghi ngờ là bạn đang sử dụng kiểu dáng của một ai đó nếu như bạn không có bằng độc quyền kiểu dáng.

Các công đoạn thông thường của quá trình đăng ký kiểu dáng gồm: chuẩn bị đơn đăng ký kiểu dáng > nộp đơn đăng ký kiểu dáng > thẩm định hình thức đơn đăng ký kiểu dáng > công bố đơn đăng ký kiểu dáng > thẩm định nội dung đơn đăng ký kiểu dáng > dự định cấp bằng độc quyền kiểu dáng > nộp phí, lệ phí cấp bằng độc quyền kiểu dáng > nhận bằng độc quyền kiểu dáng.

Trước khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng, bạn cần tiến hành tự đánh giá kiểu dáng của bạn xem có khác biệt cơ bản so với các kiểu dáng có chung sản phẩm, bộ phận sản phẩm với bạn không, chỉ cần kiểu dáng của bạn có một hoặc một số đặc điểm cơ bản khác biệt mà các kiểu dáng còn lại không có thì khả năng đăng ký thành công sẽ cao, ngoài ra bạn cũng cần lưu ý tuy là kiểu dáng của bạn được yêu cầu bảo hộ trong nước, nhưng kiểu dáng của bạn khi xem xét sẽ được so sánh với các kiểu dáng khác đã được bộc lộ trên phạm vi toàn cầu.