Cũng giống như chất hỗ trợ chiến biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, phụ gia thực phẩm không phải là thực phẩm nhưng có mối quan hệ rất mật thiết với thực phẩm, là chất được chủ định đưa vào thực phẩm trong quá trình sản xuất, có hoặc không có giá trị dinh dưỡng, nhằm giữ hoặc cải thiện đặc tính của thực phẩm; để đảm bảo an toàn, phụ gia thực phẩm phải được tiến hành công bố trước khi đưa ra tiêu thụ ngoài thị trường.

Thực phẩm sản xuất trong nước là từ ngữ dùng để phân biệt với thực phẩm nhập khẩu, là loại thực phẩm được sản xuất tại Việt Nam, phải được tiến hành công bố trước đưa ra thị trường để tiêu thụ; do vậy, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho việc công bố thực phẩm do mình tự sản xuất ra hoặc do cở sở khác gia công trước khi thực hiện mua bán, trao đổi hoặc tiếp thị trên thị trường.

Thực phẩm nhập khẩu là loại thực phẩm (thức ăn hoặc thức uống) được sản xuất tại quốc gia khác, phải được tiến hành công bố trước khi được đưa vào thị trường Việt Nam để tiêu dùng trực tiếp hoặc sản xuất tiếp, do vậy các doanh nghiệp nhập khẩu cần liên hệ với đối tác nước ngoài yêu cầu cung cấp các thông tin, tài liệu phục vụ cho việc công bố thực phẩm nhập khẩu trước khi quyết định nhập khẩu hàng hóa đó.