Là thành phần chính tạo nên thực phẩm nên việc quản lý chất lượng đối với nguyên liệu thực phẩm nói chung và nguyên liệu thực phẩm nhập khẩu nói riêng là cần thiết; để thực hiện điều này, một trong những biện pháp quản lý nhà nước là nguyên liệu thực phẩm nhập khẩu phải được tiến hành công bố và phải được sự xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà cụ thể là Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế trước khi đưa vào lãnh thổ Việt Nam.

Hồ sơ xin nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm chỉ nhằm phục vụ sản xuất trong nội bộ doanh nghiệp, gồm có các tài liệu sau: Bảng kê khai nguyên liệu thực phẩm nhập khẩu; Kết quả kiểm nghiệm nguyên liệu thực phẩm nhập khẩu trong vòng 12 tháng của nhà sản xuất hoặc bản thông tin chi tiết về sản phẩm của nhà sản xuất hoặc kết quả kiểm nghiệm sản phẩm của phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

Bên cạnh các tài liệu nêu trên, doanh nghiệp xin nhập khẩu cần chuẩn bị các thông tin sau: tên và địa chỉ của cơ quan dự kiến kiểm tra; địa chỉ nơi chứa nguyên liệu thực phẩm nhập khẩu; thông tin của nguyên liệu thực phẩm nhập khẩu gồm có tên, thành phần cấu tạo, chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu an toàn, tên và nước của người sản xuất, thời hạn sử dụng, quy cách bao gói, và thực phẩm mà nguyên liệu này sẽ là thành phần.