Đối với thực phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật thực phẩm tương ứng thì phải được tổ chức, cá nhân tự công bố hợp quy trước khi đưa ra thị trường. Vậy quy chuẩn kỹ thuật thực phẩm là gì? Đó chính là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm thực phẩm phải tuân thủ để bảo đảm không gây hại cho sức khỏe và tính mạng của con người. Và công bố hợp quy thực phẩm là gì? Đó là việc công bố thực phẩm phù hợp với các quy định có trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Trình tự công bố hợp quy thực phẩm gồm hai bước: Bước 1- Đánh giá hợp quy: Tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá hợp quy theo một trong hai phương thức sau: Tự đánh giá hợp quy theo nội dung đánh giá hợp quy áp dụng cho từng loại thực phẩm cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm tại phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận; Thông qua tổ chức chứng nhận hợp quy do Bộ Y tế chỉ định. Bước 2- Đăng ký bản công bố hợp quy: Tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm lập và nộp hồ sơ công bố hợp quy theo nội dung bên dưới.

Hồ sơ công bố hợp quy gồm có: Bản công bố hợp quy; Bản thông tin chi tiết về sản phẩm; Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng; Kế hoạch kiểm soát chất lượng; Kế hoạch giám sát định kỳ; Báo cáo đánh giá hợp quy; Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương.