Được xem là một trong những tài liệu quan trọng nhất không chỉ đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà cả đối với các cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, Bản thông tin chi tiết thực phẩm chứa đựng trong nó những yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu quản lý đối với thực phẩm, hay nói cách khác là những thông tin cơ bản và cần thiết đối với một sản phẩm thực phẩm đã, đang hoặc sẽ được ra thị trường phục vụ người tiêu dùng hoặc người sản xuất kế tiếp.

Bản thông tin chi tiết thực phẩm bao gồm các nội dung chủ yếu sau: tên thực phẩm, các chỉ tiêu về cảm quan, chất lượng chủ yếu, kim loại nặng, vi sinh vật, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y và các hóa chất độc hại khác có khả năng gây hại cho tính mạng, sức khỏe con người, quy trình sản xuất, quy cách đóng gói, bảo quản, vận chuyển, thời gian sử dụng, hướng dẫn sử dụng, cảnh báo (nếu có), thông tin về nhà sản xuất và thương nhân chịu trách nhiệm đưa thực phẩm ra thị trường.

Do chứa đựng các thông tin cơ bản, cần thiết về thực phẩm nên Bảng thông tin chi tiết thực phẩm được xem là tài liệu quan trọng không chỉ đối với hồ sơ công bố thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm (bao gồm cả tổ chức, cá nhân có hoạt động nhập khẩu thực phẩm để lưu thông tại Việt Nam) mà cả đối với hoạt động quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm của tố chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.