Một trong những nội dung quản lý nhà nước về mỹ phẩm (không phân biệt mỹ phẩm sản xuất trong nước hay mỹ phẩm nhập khẩu) sau khi có số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa mỹ phẩm ra thị trường phải có hồ sơ thông tin mỹ (PIF- Product Information File) được lập theo theo hướng dẫn của ASEAN, được lưu giữ tại trụ sở trước khi mỹ phẩm được đưa ra lưu thông ngoài thị trường.

Mỹ phẩm là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài cơ thể con người (da, hệ thống lông tóc, móng tay, móng chân, môi và cơ quan sinh dục ngoài) hoặc răng và niêm mạc miệng với mục đích chính là để làm sạch, làm thơm, thay đổi diện mạo, hình thức, điều chỉnh mùi cơ thể, bảo vệ cơ thể hoặc giữ cơ thể trong điều kiện tốt; phải tiến hành công bố trước khi đưa ra lưu thông ngoài thị trường.

Mỹ phẩm là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài cơ thể con người (da, hệ thống lông tóc, móng tay, móng chân, môi và cơ quan sinh dục ngoài) hoặc răng và niêm mạc miệng với mục đích chính là để làm sạch, làm thơm, thay đổi diện mạo, hình thức, điều chỉnh mùi cơ thể, bảo vệ cơ thể hoặc giữ cơ thể trong điều kiện tốt; phải tiến hành công bố trước khi đưa ra lưu thông ngoài thị trường.