Mỹ phẩm chỉ được quảng cáo khi đã được Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có trụ sở chính của tổ chức, cá nhân kinh doanh mỹ phẩm cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mỹ phẩm và không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm trong thời gian 10 ngày làm việc tính từ ngày nộp. Nếu sau đó, mỹ phẩm được tiếp tục quảng cáo trên các phương tiện đặt tại địa phương khác thì người quảng cáo mỹ phẩm phải thông báo bằng văn bản với Sở y tế nơi dự định tiến hành quảng cáo trước ít nhất 03 ngày làm việc.

Đã từ rất lâu, quảng cáo được xem là một trong những hoạt động quan trọng và không thể thiếu đối với hầu hết mọi cá nhân, tổ chức có sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường, và càng đặc biệt hơn đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Nhờ có quảng cáo mà một sản phẩm mỹ phẩm mới, lần đầu tiên xuất hiện thị trường, có thể được giới thiệu, quảng bá rộng rãi đến người tiêu dùng, thúc đẩy quá trình sản xuất, bán và sử dụng mỹ phẩm.

Phiếu công bố mỹ phẩm là tài liệu quan trọng nhất liên quan đến một mỹ phẩm, một bộ các mỹ phẩm hoặc một bảng các mỹ phẩm; hay nói cách khác, mỹ phẩm sẽ không đến được tay người tiêu dùng nếu thực tế nó chưa có Phiếu công bố mỹ phẩm. Phiếu công bố mỹ phẩm do cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm đưa mỹ phẩm ra thị trường lập, ký tên và đóng dấu (nếu có), nhưng chỉ có giá trị pháp lý khi đã được cấp số tiếp nhận bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền với thời hạn hiệu lực là 05 năm.