Phiếu công bố mỹ phẩm là tài liệu quan trọng nhất liên quan đến một mỹ phẩm, một bộ các mỹ phẩm hoặc một bảng các mỹ phẩm; hay nói cách khác, mỹ phẩm sẽ không đến được tay người tiêu dùng nếu thực tế nó chưa có Phiếu công bố mỹ phẩm. Phiếu công bố mỹ phẩm do cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm đưa mỹ phẩm ra thị trường lập, ký tên và đóng dấu (nếu có), nhưng chỉ có giá trị pháp lý khi đã được cấp số tiếp nhận bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền với thời hạn hiệu lực là 05 năm.

Nội dung của Phiếu công bố mỹ phẩm gồm có hai nhóm thông tin, nhóm thông tin thứ nhất liên quan đến mỹ phẩm gồm có nhãn hàng, dòng mỹ phẩm (nếu có), tên mỹ phẩm, loại mỹ phẩm, công dụng (mục đích sử dụng), dạnh lưu hành (đơn lẻ, đóng thành một bộ với những mỹ phẩm khác, bảng chứa các mỹ phẩm có cùng công dụng và có công thức tương tự nhau, công thức mỹ phẩm (thành phần các chất có trong mỹ phẩm); và nhóm thông tin thứ hai thể hiện tên, địa chỉ và thông tin khác của những người có liên quan đến mỹ phẩm gồm có người chịu trách nhiệm đưa mỹ phẩm ra thị trường, người sản xuất và người đóng gói.

Phiếu công bố mỹ phẩm là tài liệu bắt buộc phải có trong hồ sơ công bố mỹ phẩm, hồ sơ thông tin mỹ phẩm (PIF), hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm. Trong thực tế, Phiếu công bố mỹ phẩm được sử dụng làm tài liệu giao dịch trong hoạt động mua bán mỹ phẩm giữa nhà phân phối với các đại lý, và là tài liệu được sử dụng trong quá trình thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.