Nhãn mỹ phẩm là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên mỹ phẩm, bao bì thương phẩm của mỹ phẩm hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên mỹ phẩm, bao bì thương phẩm của mỹ phẩm; nhãn mỹ phẩm là thành phần không thể thiếu của mỹ phẩm khi lưu thông trên thị trường (trưng bày, vận chuyển và lưu giữ trong quá trình thương mại) vì trên đó thể hiện những thông tin cơ bản và cần thiết của mỹ phẩm.

Nhãn mỹ phẩm gồm hai loại là nhãn gốc và nhãn phụ (chỉ áp dụng đối với mỹ phẩm nhập khẩu), trong đó nhãn gốc của mỹ phẩm là nhãn thể hiện lần đầu được gắn trên bao bì thương phẩm của mỹ phẩm; nhãn phụ là nhãn thể hiện những nội dung bắt buộc được dịch từ nhãn gốc của mỹ phẩm bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và bổ sung những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt mà nhãn gốc của mỹ phẩm còn thiếu.

Nhãn mỹ phẩm phải phù hợp với yêu cầu ghi nhãn mỹ phẩm của ASEAN và phải chứa các thông tin sau: tên của mỹ phẩm và chức năng của nó; hướng dẫn sử dụng; thành phần công thức đầy đủ (không phải ghi tỷ lệ phần trăm của các thành phần); tên nước sản xuất; tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; định lượng thể hiện bằng khối lượng tịnh hoặc thể tích, theo hệ mét hoặc cả hệ mét và hệ đo lường Anh; số lô sản xuất; ngày sản xuất hoặc hạn dùng phải được thể hiện một cách rõ ràng (ví dụ: ngày/tháng/năm); lưu ý về an toàn khi sử dụng. Trong trường hợp kích thước, dạng hoặc chất liệu bao gói không thể in được đầy đủ các thông tin này trên nhãn gốc của mỹ phẩm thì những nội dung bắt buộc này phải được ghi trên nhãn phụ đính kèm theo mỹ phẩm và trên nhãn mỹ phẩm phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó.