Nhãn mỹ phẩm là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên mỹ phẩm, bao bì thương phẩm của mỹ phẩm hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên mỹ phẩm, bao bì thương phẩm của mỹ phẩm để thể hiện các thông tin cần thiết, chủ yếu về sản phẩm đó; được gắn ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn mỹ phẩm.

Ghi nhãn mỹ phẩm là thể hiện nội dung cơ bản, cần thiết về mỹ phẩm lên nhãn để người dùng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn và sử dụng đúng; để nhà sản xuất, kinh doanh quảng bá cho mỹ phẩm của mình và làm căn cứ để các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát. Những nội dung bắt buộc ghi nhãn mỹ phẩm bao gồm: tên và chức năng của mỹ phẩm; hướng dẫn sử dụng, thành phần công thức đầy đủ của mỹ phẩm; tên nước sản xuất; tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa mỹ phẩm ra thị trường; định lượng thể hiện bằng khối lượng tịnh hoặc thể tích, theo hệ mét hoặc cả hệ mét và hệ đo lường Anh; số lô sản xuất; ngày sản xuất hoặc hạn dùng, với những mỹ phẩm có độ ổn định dưới 30 tháng thì bắt buộc phải ghi ngày hết hạn; lưu ý về an toàn khi sử dụng.

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa mỹ phẩm ra thị trường được phép ghi trên nhãn mỹ phẩm những nội dung khác với điều kiện không được trái với quy định của pháp luật và phải đảm bảo trung thực, chính xác, phản ánh đúng bản chất của mỹ phẩm, không che khuất, không làm sai lệch những nội dung bắt buộc ghi trên nhãn mỹ phẩm.