Mỹ phẩm chỉ được quảng cáo khi đã được Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có trụ sở chính của tổ chức, cá nhân kinh doanh mỹ phẩm cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mỹ phẩm và không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm trong thời gian 10 ngày làm việc tính từ ngày nộp. Nếu sau đó, mỹ phẩm được tiếp tục quảng cáo trên các phương tiện đặt tại địa phương khác thì người quảng cáo mỹ phẩm phải thông báo bằng văn bản với Sở y tế nơi dự định tiến hành quảng cáo trước ít nhất 03 ngày làm việc.

Hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm bao gồm Phiếu đăng ký quảng cáo mỹ phẩm; Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo; Thư uỷ quyền của tổ chức, cá nhân công bố mỹ phẩm cho tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo (trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo không phải là tổ chức, cá nhân đã công bố sản phẩm mỹ phẩm); Tài liệu thuyết minh cho các tính năng, công dụng của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo nêu tính năng, công dụng của sản phẩm nằm ngoài nội dung đã nêu trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; Kịch bản quảng cáo hoặc mẫu quảng cáo dự định sẽ phát hành.

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm hợp lệ, Sở Y tế gửi cho đơn vị nộp hồ sơ đăng ký một Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo kèm theo mẫu hoặc kịch bản quảng cáo đạt yêu cầu, ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ là ngày Sở Y tế nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì đơn vị được quyền quảng cáo theo đúng nội dung đã đăng ký.